Class MethodHelper


 • public class MethodHelper
  extends java.lang.Object
  Some reflection helper methods
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   MethodHelper()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static boolean isPublic​(java.lang.reflect.Method method)  
   static boolean isStatic​(java.lang.reflect.Method method)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • MethodHelper

    public MethodHelper()
  • Method Detail

   • isStatic

    public static boolean isStatic​(java.lang.reflect.Method method)
   • isPublic

    public static boolean isPublic​(java.lang.reflect.Method method)